นโยบายความเป็นส่วนตัว

PRIVACY POLICY OF DETECTIVES.IN.TH

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ


WWW.DETECTIVES.IN.TH

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 04/04/2019

DETECTIVES.IN.TH ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่านที่ใช้บริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์ DETECTIVES.IN.TH จึงจัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ DETECTIVES.IN.TH โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้น นโยบายความเป็นส่วนตัวของ DETECTIVES.IN.TH นี้ได้รวบรวมรายละเอียด ขอบเขต ประเภท และการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ง DETECTIVES.IN.TH ใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการปกป้องและความปลอดภัยแก่ข้อมูลดังกล่าว ทุกท่านจึงควรอ่านรายละเอียดทั้งหมดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเช่นเดียวกัน

หากท่านมีความคิดเห็น คำแนะนำหรือคำติชม ท่านสามารถติดต่อเรา (และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล) โดยทางอีเมล์ detectives.in.th@gmail.com

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ DETECTIVES.IN.TH หรือในกรณีที่ท่านใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งที่จำเป็นจะต้องทราบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทางเว็บไซต์ DETECTIVES.IN.TH จึงได้ขอจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ ดังนี้

 • ชื่อ (Name)
 • เพศ (Sex)
 • อายุ (Gender)
 • ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address)
 • ที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)
 • รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code)
 • หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number)
 • อีเมล์แอดเดรส (Email Address)

นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของ DETECTIVES.IN.TH ดังนั้นเซิร์ฟเวอร์ (Servers) ของเว็บไซต์เราจะทำการจดจำและบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของท่านส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าเว็ปไซต์ของเรา ข้อมูลเหล่านี้อาจหมายรวมถึง

 • หมายเลขไอพี (IP Address) ของคอมพิวเตอร์ของท่าน เช่น คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Personal computer / PC) และคอมพิวเตอร์พกพา (Laptop / Notebook) เป็นต้น
 • หมายเลขไอพี (IP Address) ของอุปกรณ์เคลื่อนที่พกพาของท่าน เช่น โทรศัพท์มือถือ (mobile phone) เป็นต้น
 • ชนิดของบราวเซอร์ของท่าน (Browser Type)
 • ชื่อโดเมน (Domain Name)
 • บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม
 • เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times)
 • เว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
 • จำนวนเวลาที่ท่านใช้ในการชมหน้าเว็ปไซต์ วันที่ และข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ

ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ จะถูกจัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประเมินเพื่อช่วยให้เราพัฒนาแพลตฟอร์ม การบริการต่างๆให้ดีขึ้นเท่านั้น

เว็บไซต์ DETECTIVES.IN.TH มีลิงค์ต่อเชื่อมไปยังเว็บไซต์ภายนอกและแหล่งข้อมูลต่างๆเป็นจำนวนมาก ซึ่งอยู่นอกเหนือการดูแลของเว็บไซต์ DETECTIVES.IN.TH และไม่สามารถรับผิดชอบความขัดข้องใดๆอันเนื่องจากเนื้อหาเหล่านั้นของผู้ใช้บริการเว็บไซต์เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ DETECTIVES.IN.TH ไม่สามารถรองรับข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

DETECTIVES.IN.TH จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ การให้บริการ การประชาสัมพันธ์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ DETECTIVES.IN.TH เท่านั้น และขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ DETECTIVES.IN.TH ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

ในกรณีที่ DETECTIVES.IN.TH ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ DETECTIVES.IN.TH เป็นต้น DETECTIVES.IN.TH จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ DETECTIVES.IN.TH

สิทธิของ DETECTIVES.IN.TH

DETECTIVES.IN.TH มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่ หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หาก DETECTIVES.IN.TH มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านนั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ ต่อ DETECTIVES.IN.TH และสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิอื่นใดอันมีต่อ DETECTIVES.IN.TH ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆจาก DETECTIVES.IN.TH ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านแจ้งความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ DETECTIVES.IN.TH ทราบได้ในทันที

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน DETECTIVES.IN.TH จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง DETECTIVES.IN.TH จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว จึงขอรับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย เราป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านโดย

 • จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol
 • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว
 • จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • จัดการทำลายข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไป

หากท่านมีเหตุให้เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านได้ถูกละเมิดโดย DETECTIVES.IN.TH กรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ DETECTIVES.IN.TH ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ DETECTIVES.IN.TH สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานต่อไป

โปรแกรมคุกกี้ (cookies) เป็นข้อมูลไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็ก (โดยปกติจะมีเพียงตัวอักษรและตัวเลข) ที่จัดวางไว้บนหน่วยความจำของบราวเซอร์ของท่านหรือบนอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็ปไซต์หรือเรียกดูข้อความ โปรแกรมนี้ช่วยให้เราจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์โดยจำเพาะได้ และช่วยให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการต่างๆสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากขึ้น

หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านท่องแวะ หรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ DETECTIVES.IN.TH จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ DETECTIVES.IN.TH เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ DETECTIVES.IN.TH ต่อไป

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

DETECTIVES.IN.TH อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นDETECTIVES.IN.TH จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ DETECTIVES.IN.TH

การติดต่อกับ DETECTIVES.IN.TH

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ DETECTIVES.IN.TH ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ DETECTIVES.IN.TH ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับเรา (และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล) ตามที่ปรากฏข้างล่างนี้

WWW.DETECTIVES.IN.TH

โทรศัพท์ : 0896144540

อีเมล์ : detectives.in.th@gmail.com

นโยบายเว็บไซต์

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ DETECTIVES.IN.TH เราเป็นเว็บไซต์ที่บริการเกี่ยวกับการสืบ และรวบรวมหลักฐานเพื่อให้ลูกค้า หรือผู้ใช้บริการใช้เป็นประโยชน์สูงสุดในทางกฎหมาย โดยมีชื่อว่า “นักสืบแห่งประเทศไทย” และ “บริษัท นักสืบเอกชน (ประเทศไทย) ซึ่งจะบริการภายใต้ “เงื่อนไข” และ “ข้อตกลง” ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

การจดทะเบียนนิติบุคคลของเว็บไซต์ DETECTIVES.IN.TH

DETECTIVES.IN.TH ได้เปิดบริการครั้งเเรกเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 หลังจากเปิดบริการมาอย่างยาวนาน ปัจจุบัน DETECTIVES.IN.TH ได้มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพานิชย์ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

บริษัท นักสืบ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท นักสืบ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท นักสืบ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท นักสืบ (ประเทศไทย) จำกัด
ตราประทับ บริษัท นักสืบ (ประเทศไทย) จำกัด
ตราประทับ บริษัท นักสืบ (ประเทศไทย) จำกัด
บริการของเว็บไซต์ DETECTIVES.IN.TH

บริการหลักของเว็บไซต์ DETECTIVES.IN.TH ประกอบไปด้วย 4 บริการดังนี้

 1. บริการงานสืบ ติดตาม สะกดรอยบุคคล เพื่อรวบรวมหลักฐานนำไปใช้ประกอบ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทางกฎหมาย
 2. บริการงานสืบ ติดตามหาตัวบุคคล ที่เจตนาหลบหนี และมีความผิดทางกฎหมาย (บุคคลมีหมายจับ) เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับประโยชน์ และดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
 3. บริการงานสืบ ติดตามหาตัว บุคคลสูญหาย และบุคคลที่เจตนาหลบหนีแต่ไม่มีความผิดทางกฎหมาย เช่น บุคคลหนีออกจากบ้าน หนีปัญหา หนีหนี้ ฯลฯ รวมถึงบุคคลที่พลัดพรากจากกันมานาน เช่น เพื่อนเก่า บิดา มารดาผู้ให้กำเนิด และผู้มีพระคุณ เป็นต้น
 4. บริการสืบหาข้อมูล หลักฐาน พยานวัตถุ พยานบุคคล และพยานเอกสาร เพื่อนำมาใช้ประกอบในทางกฎหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ซึ่งจะบริการภายใต้ “เงื่อนไข” และ “ข้อตกลง” ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ DETECTIVES.IN.TH เท่านั้น

สิทธิครอบครองของเว็บไซต์ DETECTIVES.IN.TH

บริษัท นักสืบเอกชน (ประเทศไทย) ถือสิทธิครอบครองข้อมูลและบริการบนเว็บไซต์ WWW. DETECTIVES.IN.TH และเว็บไซต์ WWW.บริษัทนักสืบเอกชน.COM รวมถึง โลโก้ (LOGO) ของเว็บไซต์

นโยบายความเป็นส่วนตัว
LOGO-DETECTIVES.IN.TH
นโยบายความเป็นส่วนตัว
LOGO-DETECTIVES.IN.TH

ห้ามมิให้นำข้อมูลหนึ่งข้อมูลใดไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากเรา เช่น การทำใหม่, เปิดเผยต่อสาธารณะ, ดัดแปลง, แจกจ่าย, โอนถ่าย, แปล, อนุญาตให้ผู้อื่นใช้, พิมพ์ซ้ำ หรือนำไปใช้อีก