นักสืบแห่งประเทศไทย

สานฝันการดำรงตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการ

นักสืบสวนทุจริต, นักสืบ, อาชีพนักสืบ,
สืบสวนคดีทุจริต

ข่าวดีสำหรับใครที่สนใจอยากเป็นนักสืบสวนคดีทุจริต เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริต ระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการ โดยให้ผู้มีความประสงค์สมัครขอโอนได้ทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th เมนูบริการอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อระบบรับโอนข้าราชการออนไลน์ได้

นักสืบสวนทุจริต, นักสืบ, อาชีพนักสืบ,
อาชีพนักสืบ

สำหรับการรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ดังนี้

 • แบบแสดงความประสงค์ขอโอนที่ผู้ประสงค์ขอโอนได้จัดทำ พร้อมรูปถ่ายสีหน้าตรง ชุดเครื่องแบบข้าราชการ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนและลงลายมือชื่อครบถ้วน
 • สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน
 • สำเนาประวัติการรับราชการที่เป็นปัจจุบัน
 • บัญชีรายละเอียดการปฏิบัติงาน
 • แฟ้มสะสมผลงาน
 • เอกสารอื่น ๆ เช่นสำเนาเอกสารจดทะเบียนสมรส เป็นต้น

ทั้งนี้ยังต้องเป็นผู้ที่

 • มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 45 ปี
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์
 • เป็นผู้ที่ไม่เคยรับโทษจำคุกหรือมีพฤติกรรมอันไม่เหมาะสม เสื่อมเสีย หรือบกพร่องทางศีลธรรม
 • เป็นผู้ที่ไม่เคยทำการทุจริตเกี่ยวกับการสอบของข้าราชการ
นักสืบ

ใครที่กำลังเตรียมตัวในงาน โอนเพื่อเข้าเป็นข้าราชการสำหรับการดำรงตำแหน่งนักสืบสวนทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ช. ก็สามารถติดตามการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้ที่ https://www.nacc.go.th/ เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปิดรับสมัครต่างๆ ที่นอกเหนือจากการดำรงตำแหน่งนักสืบสวนทุจริตอีกด้วยเพื่อจะเป็นอีกอาชีพหรืออีกตำแหน่งที่ท่านต้องการอยากจะสมัคร และยังเป็นช่องทางสำหรับการติดตามเกี่ยวกับการประกาศกฎระเบียบต่างๆ ในการสมัครสอบอีกด้วย

ปรึกษานักสืบ จ้างนักสืบ สอบถาม ราคา นักสืบ เพิ่มเติมได้ที่

สำหรับท่านที่ต้องการจะปรึกษา สอบถามราคา หรือใช้บริการ หรือต้องการจ้างนักสืบแจ๊คและทีมงานให้ช่วยสืบหาข้อมูล หาหลักฐานต่างๆสามารถติดต่อหานักสืบแจ๊คได้ตลอดเวลาครับ บริษัทเรามีนักสืบเอกชนระดับแนวหน้าของประเทศไทยที่สามารถหาข้อมูล พยานหลักฐาน ให้ท่านได้อย่างมืออาชีพและเชี่ยวชาญครับ.

อ่านเพิ่มเติม

บทความโดย : ทีมงาน คอนเทนต์ ครีเอเตอร์
บริษัทนักสืบชู้สาว
บริษัทนักสืบเอกชน

นักสืบสวนทุจริต, นักสืบ, อาชีพนักสืบ,